เพิ่มโอกาสและศักยภาพให้เข้มแข็ง
ด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

สมัครสมาชิกวันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์
รับสิทธิพิเศษมากมายทางธุรกิจ

สิทธิ์สร้างเครือข่ายธุรกิจ
ใน Supply Chain กับเพื่อนสมาชิก
กว่า 100,000 ราย
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร่วมพบปะและเจรจาการค้ากับผู้แทนทางการค้า จากต่างประเทศที่เยื่อนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำเสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ต่อภาครัฐบาล โดยผ่านหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รับข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ
รับข่าวสารผ่านทางนิตยสาร Thailand Economic & Business Review ฟรีทุกเดือน รับข่าวสารทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง E-mail,Social Media และ www.thaichamber.org ประชาสัมพันธ์รายชื่อ บริษัทสมาชิก ลงในDirectory ออกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานสำคัญต่างๆ สถานฑูตและหอการค้าต่างประเทศใประเทศไทย
สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ฟรีทุกเดือน
เข้าร่วมอบรม /สัมมนาพัฒนความรู้ในด้านต่างๆ แก่บุคลากร ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ จัดหลักสูตรที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น หาแหล่งทุนมการ บริหารจัดการ เป็นต้น
สิทธิ์ในการทำบัตรสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิ์ทำบัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย อันเป็นบัตรแสดงตนการเป็นสมาชิก รวมทั้งใช้เป็นบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า และบริการกับร้านค้าที่ร่วมให้สิทธ์พิเศษมากกว่าบัตรเครดิตทั่วไป
สิทธิ์รับคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ แบบครบวงจรจาก SMEs Center
ให้คำปรึกษาแนะนำ แนวความคิดและการดำเนินธุรกิจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ SMEs Pro-Activity
สิทธิ์รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 20%
ยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าหรือรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกต่างๆ ส่วนลด20% ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร ATA Camet ส่วนลด 20% เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนารับส่วนลดสูงสุด 20%
สิทธิ์สมัครบัตร APEC Card
ยกเว้นวีซ่าเข้าเมือง 19 ประเทศ
เป็นบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเป็นเสมือนวีซ่าเข้าเมืองแบบธุรกิจ ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้คู่กับ Passport เพื่อเดินทางโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า ในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 19 ประเทศ โดยนี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี
สิทธิ์รับหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงิน
สมาชิกมีสิทธิ์ขอรับหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน เพื่อขอรับสิทธิ์ประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงาน ภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใน 15-30 วัน
สิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
และจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ
ร่วมออกงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFFX-World of Food Asia ร่วมแสดงสินค้าทั้งใน และต่างประเทศที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยจัดคณะไปเข้าร่วมร่วมคณะผู้แทนไปเจรจาการค้า (Business Matching) ในต่างประเทศ
สิทธิ์ในการเสนอปัญหาร้องเรียน
ใน Supply Chain กับเพื่อนสมาชิก
กว่า 100,000 ราย
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร่วมพบปะและเจรจาการค้ากับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศที่เยื่อนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำเสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อภาครัฐบาล โดยผ่านหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย